in ,

Nada Topčagić isprozivala Zdravka Čolića: Prodavao diskove uz prašak, a sad puni Arene

Foto: Dejan Briza/Alo!

Kad se na jed­nom me­stu sku­pi vi­še od de­set estra­d­nih ime­na, on­da je si­gu­r­no da će do­ći do skan­da­la!

Dru­gi deo no­vo­go­di­šnjeg sni­ma­nja na Jav­nom se­r­vi­su po­čeo je u po­ne­de­ljak i u po­če­t­ku je sve te­klo ka­ko tre­ba. Pe­va­či su se oku­plja­li na Ko­šu­t­nja­ku već od pod­ne­va, gde su sni­ma­li svo­je deo­ni­ce u stu­di­ju, na­kon če­ga su da­va­li izja­ve i pri­ča­li s no­vi­na­ri­ma. Ali kad je broj po­zna­tih dos­ti­gao kri­ti­č­nu ta­č­ku, kre­nu­le su sva­đe.

Pr­va je Na­da To­p­ča­gić po­če­la da pro­zi­va ko­le­ge u in­te­r­vjuu, be­sna što ona ne pe­va za No­vu go­di­nu na ne­kom od tr­go­va.

Ve­li­ke su ne­pra­v­de uči­nje­ne me­ni. Za­što sa­mo jed­ni te isti pe­va­či da pe­va­ju na tr­go­vi­ma za No­vu go­di­nu? Ja ću se izbo­ri­ti za to. Ha­j­mo ma­lo da od­me­ri­mo sna­ge. Ide­mo ma­lo na Ka­le­me­g­dan, da bu­du ta­mo pra­vi na­rod­nja­ci. Ne mo­ra, ne­ka ovi pe­va­ju na tr­gu, da­j­te na­ma nji­vu na Ka­le­me­g­da­nu da pe­va­mo! Ne­ću ni za Bre­nu ni za Ki­ki­ja da pri­čam ni­šta. Ja sam ču­la da Go­ca La­za­re­vić pe­va na tr­gu u Ja­go­di­ni za 2.000 evra – po­če­la je Na­da, a on­da pre­šla na Zdra­v­ka Čo­li­ća za kojeg kaže da mu je lako da puni Arene kada iza sebe ima mašineriju.

To­p­ča­gi­će­va se po­ža­li­la da ona ne mo­že da or­ga­ni­zu­je ko­n­ce­r­te po­put svo­jih ko­le­ga jer ne­ma ma­ši­ne­ri­ju i ne pro­da­je CD uz deterdžent za veš, dok su Ško­ri­će­va i Ukra­de­no­va za­ra­ti­le u studiju.

O nje­mu ni­šta ne­ću da pri­čam! Ma lju­di… To bi tre­ba­lo da Na­di­ca To­p­ča­gić pro­da­je CD – ha­j­mo pra­šak da se pro­da­je, u pra­šku al­bum, pa ide­mo uz te kar­ti­ce za te­le­fo­ne. Ma, ne­mo­j­te lju­di, bre! Pra­nje pa­ra! Oni sada organizuju koncerte. Šta vam je, bre, lju­di? – izjavila je Na­da be­sno, ali kada je shvatila šta je rekla, po­če­la je da se pra­v­da.

Ne, ne, obo­ža­vam ja Zdra­v­ka Čo­li­ća. Mi smo ge­ne­ra­ci­ja. Ja kad ču­jem „Po­ći ću u šu­me“… Ne­mam ni­šta pro­tiv nje­ga! Ma mo­že i de­set Are­na da na­pu­ni, on ne­ma ko­n­ku­re­n­ci­ju. Ne­mo­j­te po­gre­šno da me shva­ti­te.

To­p­ča­gi­će­va je on­da oti­šla u stu­dio na sni­ma­nje, ali ga je ubr­zo na­pu­sti­la – be­sna i psu­ju­ći.

Ma, no­si­te se u pi*ku ma­te­ri­nu svi! Ja da vam pe­vam jed­nu stro­fu?! Ha­j­de, do­vi­đe­nja i zbo­gom! Na­di­ca ov­de vi­še ne­će kro­či­ti! Alo, bre, ja sam ovu zgra­du izgra­di­la od mo­jih ka­se­ta. To svi zna­ju, da smo Zo­ri­ca Bru­n­c­lik, Ša­ban Šau­lić, No­vi­ca Ne­go­va­no­vić od pro­da­ja plo­ča ozi­da­li ovu zgra­du! A sad me­ne ne­ko da gu­ra da ja pe­vam jed­nu stro­fu. Ni­kad me ovaj RTS ni­je ce­nio, a sa­da su me uštro­ji­li – vi­ka­la je Na­da, na­kon če­ga je na­pu­sti­la zgra­du Jav­nog se­r­vi­sa.

Šta mislite o članku?

150 points
Upvote Downvote
Avatar

Autor teksta: Gordana
Izvor: Kurir.rs/Alo.rs

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Loading…

0

Komentari

0 komentara

DARKOVA MAJKA IZBACUJE MARINU IZ KUĆE: Dosta sam ti čuvala dete! Ako ti ne valjam, spakuj se i idi! RAT SNAJE I SVEKRVE

Neverovatni redovi na otvaranju prve Xiaomi prodavnice u Novom Sadu! 

Neverovatni redovi na otvaranju prve Xiaomi prodavnice u Novom Sadu!